„Sicor Biotech UAB““, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įkurta bendrovė, kurios registruota buveinė yra adresu Molėtų plentas 5, Vilnius, Lietuva www.sicor.lt  (toliau – „Teva“, „mus“, „mes“ arba „mūsų“), prižiūri interneto svetainę (manadiena.lt) (toliau – „Svetainė“) Jūsų asmeninei informacijai, švietimui ir komunikacijai. Nors galite nevaržomai naršyti po Svetainę, prašome suprasti, kad Jūsų prieigai prie Svetainės ir jos naudojimui galioja šios nuostatos ir sąlygos („Sąlygos“) bei visi taikytini įstatymai.

  1. Šių Sąlygų priėmimas

Užsukę į šią Svetainę ir po ją naršydami, be apribojimų ar išlygų sutinkate su šiomis Sąlygomis. Jūs pripažįstate, kad šios Sąlygos pakeičia bet kokius kitus Jūsų ir „Teva“ susitarimus dėl Svetainės tiek, kiek tokie susitarimai prieštarauja šioms Sąlygoms. Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis, Jūs negalite naudoti šios Svetainės. „Teva“ gali bet kada peržiūrėti šias Sąlygas atnaujindama šį skelbimą. Bet kokios pataisos yra saistančios, todėl turėtumėte periodiškai apsilankyti šiame puslapyje ir peržiūrėti esamas Sąlygas, kurių privalote laikytis.

  1. Teisės į intelektinę nuosavybę

„Teva“ agresyviai naudosis savo teisėmis į intelektinę nuosavybę pagal visus įstatymus, įskaitant patraukimą baudžiamojon atsakomybėn.

Visą Svetainėje pateikiama intelektinė nuosavybė, įskaitant prekių ženklus, prekių pavadinimus, logotipus, paslaugų ženklus, patentus, autorių teises ar komercines paslaptis (toliau kartu vadinama – „IN“), įskaitant pavadinimą „Teva“ ir pavadinimą „My Day“, yra registruotos ir neregistruotos „Teva“ ir kitų įmonių teisės į intelektinę nuosavybę. Jokia Svetainėje pateikiama informacija negali būti interpretuojama (nei numanomai, nei užkertant kelią, nei kitokiu būdu) kaip licencijos ar teisės suteikimas naudoti bet kokią IN be raštiško „Teva“ ar trečiosios šalies, kuriai gali priklausyti IN, sutikimo. 

Turėtumėte daryti prielaidą, kad viską, ką matote ar perskaitote Svetainėje, gina autorių teisės ir tai negali būti naudojama be raštiško „Teva“ sutikimo, išskyrus kaip numatyta šiose Sąlygose arba Svetainės tekste. Žmonių ar vietų nuotraukos, pateikiamos Svetainėje, yra arba „Teva“ nuosavybė, arba „Teva“ juos naudoja gavusi leidimą. Jums ar bet kokiam Jūsų įgaliotam asmeniui draudžiama naudoti šias nuotraukas, nebent tai konkrečiai leidžia šios Sąlygos arba kaip nurodyta kitoje Svetainės vietoje. Bet koks neteisėtas nuotraukų naudojimas gali pažeisti autorių teisių įstatymus, prekių ženklų įstatymus, privatumo ir viešumo įstatymus bei komunikaciją reglamentuojančius nuostatus ir įstatus. 

Svetainėje Jūs pateikiamą medžiagą galite atsisiųsti tik nekomerciniam asmeniniam naudojimui, su sąlyga, kad taip pat atsižvelgiate į visus nurodymus dėl autorių teisių ir nuosavybės, pateikiamus medžiagoje arba kaip nurodyta Svetainėje. Tačiau negalite platinti, keisti, perduoti, pakartotinai naudoti, pakartotinai skelbti, kopijuoti, publikuoti, suteikti licenciją ar naudoti šios Svetainės turinį, įskaitant tekstą, vaizdus, garso ir vaizdo įrašus, viešaisiais ar komerciniais tikslais.

Jei Jums priklauso autoriaus teisė arba esate įgaliotas autoriaus ir manote, kad autoriaus teisės saugomas darbas buvo bet kokiu būdu nukopijuotas ir pateiktas Svetainėje, pažeidžiant autoriaus teisę, Jūs privalote raštu pateikti pranešimą adresu, nurodydami „Autoriaus teisės pažeidimas“ ir pranešime išsamiai aprašydami tariamą pažeidimą. Galite būti laikomas atsakingu už žalą (įskaitant išlaidas ir mokesčius advokatams), atsiradusią pateikus klaidingą informaciją, kad bet koks turinys pažeidžia Jūsų autoriaus teisę.

  1. Svetainės naudojimas

Svetainės turinį naudoti arba pateikti nuorodas į jį leidžiama tik taip, kaip numato šios Sąlygos. 

„Teva“ nėra peržiūrėjusi visų su Svetaine susietų tinklaviečių ir neatsako už bet kokių išorinių puslapių ar su Svetaine susietų kitų tinklaviečių turinį. Už lankymąsi bet kokiuose kituose išoriniuose puslapiuose ar kitose tinklavietėse atsakote patys. 

Visa komunikacija ar medžiaga, kurią perduodate Svetainei elektroniniu paštu ar kitu būdu, įskaitant duomenis, klausimus, pastabas, pasiūlymus ar pan., nebus laikoma konfidencialia ar ginama nuosavybės teise. Viską, ką perduodate ar skelbiate, „Teva“ ar susijusios bendrovės gali naudoti bet kokiu tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant, atkūrimą, atskleidimą, perdavimą, publikavimą, transliavimą ar skelbimą. Be to, „Teva“ gali nevaržomai naudoti bet kokias idėjas, koncepcijas, technines žinias ar metodus, pateikiamus komunikacijoje, kurią bet kokiu tikslu siunčiate Svetainei, įskaitant, bet neapsiribojant, gaminių kūrimu, gamyba, rinkodara ir pardavimu naudojant tokias idėjas, koncepcijas, technines žinias ar metodus. 

Šioje Svetainėje gali būti informacijos apie pasaulinius gaminius ir paslaugas, kurie ne visi gali būti prieinami kiekvienoje vietovėje. Nuoroda į gaminį ar paslaugą šioje Svetainėje nereiškia, kad toks gaminys ar paslauga yra arba bus prieinamas Jūsų vietovėje. Nieko, kas pateikiama šioje Svetainėje, neturėtumėte laikyti bet kokio gaminio, kurio neleidžia Jūsų gyvenamosios šalies teisės aktai ir nuostatai, ar jo naudojimo skatinimu ar reklama.

  1. Išimtys ir atsakomybės ribojimas

Nors „Teva“ dės pagrįstas pastangas, kad sužinojusi apie klaidas ar praleidimus, kaip įmanoma greičiau juos ištaisytų, negarantuojame, kad Svetainė bus prieinama be pertrūkių ir visiškai veiks bei kad Svetainėje arba per ją pateikiama informacija bus be klaidų ar praleidimų. Dėl sistemos gedimo, reikiamos techninės priežiūros ar remonto arba dėl „Teva“ nekontroliuojamų priežasčių prieiga prie Svetainės ir jos turinio gali būti laikinai sustabdyta iš anksto neįspėjus.

Nors „Teva“ kartais gali stebėti arba peržiūrėti diskusijas, pokalbius, skelbimus, perdavimus, pranešimų lentas ir panašų Svetainės turinį, „Teva“ neprivalo to daryti ir neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimo, kylančio iš tokių vietų turinio, dėl jokios klaidos, šmeižto, įžeidimo, apkalbėjimo, praleidimo, melagystės, reklaminės medžiagos, nešvankybių, pornografijos, keiksmų, pavojaus, asmens tapatybės atskleidimo ar netikslumo, esančių bet kokioje tokiose Svetainės vietose pateikiamoje informacijoje. Draudžiama skelbti ar perduoti bet kokią neteisėtą, reklaminę, grasinančią, šmeižikišką, juodinančią, nepadorią, skandalingą, kurstančią, pornografinę ar šventvagišką medžiagą arba bet kokią medžiagą, galinčią reikšti arba skatinančią elgesį, kuris būtų laikomas nusikaltimu, užtrauktų administracinę atsakomybę ar kitaip pažeistų įstatymus. „Teva“ visapusiškai bendradarbiaus su teisėsaugos institucijomis ir vykdys teismo įsakymus, reikalaujančius ar nurodančius „Teva“ atskleisti bet kokio asmens, skelbiančio tokią informaciją, tapatybę.

„Teva“ tvarko šią Svetainę kaip paslaugą interneto bendruomenei. Svetainė sukurta bendrojo pobūdžio informacijai teikti vėžio paliestiems pacientams ir jų šeimoms, ir nėra skirta tiesiogiai su „Teva“ ir jos gaminiais susijusiai informacijai ar medicininėms konsultacijoms teikti. Aiškiai sutinkama, kad Jūsų naudojimasis Svetaine jokiu būdu nėra skatinimas Jums skirti, tiekti, vartoti, rekomenduoti, reklamuoti, pirkti ar parduoti bet kokius konkrečius medicinos gaminius, įskaitant „Teva“ gaminius.

Niekas šioje Svetainėje nėra kvietimas ar pasiūlymas investuoti ar vykdyti operacijas su vertybiniais popieriais ar „Teva“ Amerikos depozitoriumo pakvitavimais. Pažymėtina, kad faktiniai rezultatai ir realizacijos gali reikšmingai skirtis nuo bet kokios šioje Svetainėje pateiktos prognozės, nuomonės ar lūkesčių ir negalima ankstesnės vertybinių popierių kainos dinamikos laikyti būsimos dinamikos gairėmis.

Už naudojimąsi Svetaine ir naršymą po ją atsakote patys. Nei „Teva“, nei kita šalis, pasitelkta kuriant, gaminant, teikiant prieglobą ar pristatant Svetainę, nėra atsakinga už jokią tiesioginę, atsitiktinę, pasekminę, netiesioginę ar baudinę žalą, atsiradusią apsilankius arba naudojant Svetainę ar jos turinį. Neapribojant to, kas paminėta pirmiau, viskas Svetainėje Jums pateikiama „KAIP YRA“, BE JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR PAŽEIDIMO NEBUVIMO. Pažymėtina, kad kai kuriose jurisdikcijose gali būti neleidžiama neįtraukti numanomų garantijų, todėl kai kurios iš pirmiau pateiktų išimčių Jums gali negalioti. Pasitikrinkite vietos įstatymuose, kokie taikomi draudimai ar apribojimai dėl numanomų garantijų neįtraukimo.

„Teva“ neprisiima atsakomybės ir nėra atsakinga už bet kokią žalą ar virusus, kurie gali užkrėsti Jūsų kompiuterinę įrangą ar kitą nuosavybę, Jums išsikvietus Svetainę, ja naudojantis ar po ją naršant arba atsisiuntus bet kokią medžiagą, duomenis, tekstą, vaizdus, vaizdo ar garso įrašus iš Svetainės. Niekas šiose Nuostatose ir Sąlygose nepašalina ar neapriboja „Teva“ atsakomybės dėl mirties ar asmens sužalojimo, kurio(s) priežastis yra jos aplaidumas, arba dėl kitos žalos, kurios negalima apriboti arba pašalinti pagal galiojančius įstatymus.

  1. Duomenų apsauga ir privatumas

Jūsų saugumas ir privatumas mums labai svarbūs. Prašome perskaityti „Teva“ Privatumo strategiją arba svarbią informaciją dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo Svetainėje bei Jūsų su tuo susijusių teisių.

  1. Bendroji dalis

Jei nustatoma, kad bet kurios iš šių Sąlygų yra neteisėtos, negaliojančios ar kitaip neįgyvendinamos dėl teisinių priežasčių, tada tokia apimtimi ir tokioje jurisdikcijoje, kurioje ta sąlyga yra neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama, ji turi būti atskirta ir išbraukta iš šių Sąlygų, o likusios sąlygos turi likti visateisiškai galioti ir toliau būti saistančios bei įgyvendinamos. Šias Sąlygas reglamentuoja ir jos interpretuojamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Dėl šių Sąlygų kylantiems ginčams taikoma išimtinė Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcija.

  1. Kontaktai

Jei turite klausimų dėl šių Sąlygų, susisiekite su mumis.